Prevajanje, preko jezikovnih ovir

Prevajanje odpravlja jezikovne ovire v komunikaciji.

Uporabnikom prevajanje pomaga preko jezikovnih ovir. Jezikovne ovire so situacije, ko se ne more prenesti pomena besed ali govora iz tujega v ciljni jezik. Danes je prevajanje bolj potrebno kot nekoč. Ker je situacij, kjer ni mogoče prenesti pomena besed ali govora iz tujega v ciljni jezik vedno več. Zato danes prevajanje pridobiva na pomenu. Ljudje, ki želijo prenos pomena besed ali govora iz tujega v ciljni jezik, so med seboj zalo različni. Velikokrat je raznolikost povezana z zahtevami. Prevod besedila je najbolj pogosta dejavnost. Danes je prevajanje besedila največja prevajalska aktivnost. Ljudje najbolj pogosto komuniciramo preko besedila, zato se v primeru komunikacije s tuje govorečimi znajdemo v situaciji, ko potrebujemo prevajanje besedila. Za prevod besedila imamo na voljo veliko možnosti. Največkrat se možnosti za prevod besedila izbirajo glede na zahteve. manj zahteven prevod besedila se lahko opravlja z lastnim znanjem, obstajajo pa tudi razni pripomočki. Znani so predvsem klasični in sodobni pripomočki. Klasična prevajalska aktivnost je prevod poredko lastnega znanja. Sodobna prevajalska aktivnost pa je prevod preko sodobnih naprav. izbrana prevajalska aktivnost ima ne glede na način prevajanja isti cilj. Osebi, ki želi prevod prevajalska aktivnost razjasni pomen besed ali pa jih prenese v tuj jezik. Strokovni prevod največkrat opravi prevajalska agencija ali posameznik, kateri nudi dober prevod. V obeh primerih so glavni akterji, ki jih najame prevajalska agencija ali izvede prevajalec sam, strokovnjaki s področja prevajanja kateri nudijo dober prevod. Za dober prevod se odločimo takrat, ko je potrebna kakovost, katero nudi prevajalska agencija ali posameznik. Danes je prevajalska agencija na trgu institut, ki omogoča dober prevod. V mnogih primerih se prevajalska agencija osredotoča na eno od prevajalskih aktivnosti, katera pa v vsakem primeru zahteva dober prevod.

Prevajanje mora biti strokovno in aktualno odlično, če hoče zadostiti danes vse bolj zahtevnim naročnikom.

Tolmačenje, osnovno in zahtevno

Tolmačenje je lahko zelo zahtevno , lahko pa je tudi manj zahtevno.

Zelo zahtevno je tolmačenje v primerih, ko je intenzivnost govora velika. Zahtevnost lahko dodajajo strokovni izrazi, katere mora tolmačenje uspešno in učinkovito prenesti v tujcu razumljiv izraz oziroma izraze.
Tolmačenje je danes prisotno na praktično vsakem koraku. S tujci in tujimi izrazi se danes srečujemo dnevno. Na eni strani potrebujemo tolmačenje pri sprejemanju informacij v tujem jeziku oziroma informacij, katre prihajajo iz tujih krajev. Na drugi strani tolmačenje zahtevajo ali pa želijo osebe, ki se nahajajo v naši bližini. Te osebe prihajajo iz tujih krajev oziroma ne znajo našega jezika. Tolmačenje lahko najprej ponudimo v osnovni zahtevnostni obliki. V Sloveniji s tem težav ni. Veliko ljudi zna tuje jezike. Posebno pogosto je znanje tujih jezikov na obmejnih območjih. Seveda je tu znanje omejeno na jezik ali jezike sosednji dežel. Ker pa so slednji velikokrat obiskovalci naših krajev, je znanje tujih jezikov povsem dovolj dobro. V nekaterih primerih si pri težavah z enim ali več izrazov lahko pomagamo tudi z univerzalnimi jeziki. To so jeziki, ki so v svetu pogosteje zastopani. Nekaj najosnovnejših izrazov univerzalnih jezikov zna praktično vsaka oseba. Zato so tudi uporabni. Seveda pa smo pri osnovnem tolmačenju lahko velikokrat neuspešni. Velikokrat se to zgodi na območjih, kjer domačini iz takega ali drugačnega razloga ne znajo ali nočejo komunicirati s tujci v njim razumljivih jezikih. Takrat si je potrebno pomagati na nekatere na videz smešne, vendar učinkovite načine sporazumevanja. Koristna je predvsem mimika in znakovno sporazumevanje. Sicer je pri tem lahko zadrega velika, vendar vsekakor manjša, kot v primeru, da bi zaradi komunikacijskega nesporazuma prišlo do neželenih in nepopravljivih posledic. Danes se z tujimi izrazi pogosto srečujemo tudi v mnogih drugih oblikah. Narekuje jih čas in napredek.

Tolmačenje je prenos govorjene besede iz izvirnega v ciljni jezik.

http://www.prevodialkemist.si/tolmacenje

Prevajalska agencija gradi jezikovne mostove

Prevajalska agencija je podjetje, ki strankam omogoča najrazličnejše prevode. Dobra prevajalska agencija nudi ne le možnost velikega števila naborov jezikov, ki za stranke lahko prevede, ampak tud skrbi za stalno izpopolnjevanje prevajalcev, kateri aktivno sodelujejo. Jezik je živ organizem, kot tak doživlja spremembe, katere je treba najprej prepoznati, nadalje naučiti se uporabljati in najti dober kompromis med starejšimi oblikam prevajalskih praks.
Poleg osnovnega poslanstva, to je prenos pomena besed iz izvirnega v ciljni jezik, dobra prevajalska agencija omogoča, da se osnovno poslanstvo vrši preko najrazličnejših prevajalskih oblik.

Pisni prevodi so ena izmed prevajalski oblik, ki jih prevajalska agencija opravlja pri vršenju svojega poslanstva. Pri pisnih prevodih je pomembno, da prevajalec obvlada tako tehnično, kot umetniško plat prevajanja. Besede, pa če so še tako točne in pravilno preveden, znajo zveneti pusto in suhoparno. Dober prevajalec bo znal vdahniti nekaj umetniškega duha v preveden pisni prevod.

Prevajanje vsebin spletnih je prevajalska oblika, ki je novost v ponudbi, katero prevajalska agencija nudi svojim strankam. Nastala je skladno z razvojem internetnega omrežja, ter večanjem interesnih skupin, ki so v postavitvah spletnih strani ter predstavitvah svojih dejavnosti na njih videle poslovno priložnost. Dostopnost vsebin tujim obiskovalcem ter njihov interes pa je možno zgolj z dobrim prevodom vsebine v tuje jezike.
Prevajalska agencija, ima v svoji ponudbi oblik prevajanja tudi tolmačenje . Pri tem gre v osnovi za prevajanje besed v govorni obliki. Osnovno ponudbo nadgrajujejo z prilagajanje željam strank, ki pogosto potrebujejo tolmače na svojih poslovnih poteh v tujini oziroma povsod tam, kjer je komunikacija zaradi jezikovne ovire okrnjena ali celo onemogočena.
Dobra prevajalska agencija nudi sodno overjene prevode. Pri tej obliki se prevajalska agencija mora posluževati uslug sodnega tolmača, ki je potreben zaradi veljavnosti prevoda, katerega lahko potrdi z žigom.
Prevajalska agencija je dobra popotnica za uspeh podjetja, posameznika ali organizacije na tuje govorečih govornih področjih.

Povzeto po: http://www.prevodialkemist.si/

Kaj so uradni prevodi?

Biti prevajalec in opravljati prevajanje je v času globalizacije, v času podiranja mej med državami v Evropi, zelo iskan poklic. Prevajalce potrebujemo na različnih področjih. Prevesti enostavna besedila je enostavno in se ga loti lahko tudi začetnik. Veliko bolj odgovorno in zahtevno je sestaviti prevod strokovnih besedil in leposlovnih besedil. V posebno skupino štejemo uradno ali sodno prevajanje. Lahko ga opravimo ustno ali pisno. Opravljajo ga lahko samo sodni prevajalci ki jih mora potrditi Ministrstvo za pravosodje in prevalalec mora opraviti posebno zaprisego.

Sodni prevodi.

Biti morajo vedno sodno overjeni. Prevajanje je sestavljeno iz besedila, ki je izvirnik in prevoda v cilnem jeziku. Obe besedili je potrebno zvezati z državno vrvico in potrebno ju je ožigosati s štampiljko sodnega tolmača. Tolmač mora biti sodno zaprisežen prevajalec. On je tisti, ki potrjuje pravilnost prevoda listine z zaznamkom, ki je lahko napisan ali pa odtisnjen. Tolmač ima svojo štampilko na kateri je njegovo osebno ime in stalno prebivališče. Kateri prevodi morajo biti sodno overjeni je določeno. To so spričevala in diplome, potrdila o nekaznovanju, družbene pogodbe, notarski zapisi, kupoprodajne pogodbe, bilance stanja, izpisi iz sodnega registra, sodbe, letna in finančna poročila in poslovni dokumenti. Prevajalske agencije imajo velikokrat zagotovljene sodne prevajalce, ki lahko opravljajo sodno prevajanje. Lahko se pa odločimo za samostojnega sodnega prevajalca. Sodno prevajanje opravljajo sodni tolmači. To so jezikovno izobraženi ljudje, ki prevajajo pisana besedila in govorjena besedila. Prevajalcem govorjenih besedil pravimo sodni tolmači in večinoma prevajajo na zahtevo sodišča, na zahtevo državnega organa ali pa na zahtevo pravne ali fizične osebe.

Še več o sodnih prevodih si lahko preberete tudi tukaj.

V Sloveniji imamo Pravilnik o sodnih tolmačih. Ta pravilnik je zapisan za nekatere tuje jezike in sicer za: albanski, angleški, arabski, bosanski, bolgarski, češki, črnogorski, francoski, finski, flamski, grški, hrvaški, holandski, italijanski, japonski, kitajski, madžarski, makedonski, nemški, pakistanski, poljski, portugalski, romunski, ruski, slovaški, srbohrvaški, srbski, španski, švedski, turški in ukrajinski jezik. Možni so tudi sodni prevodi v gotici, latinici in prevodi govorice gluhonemih. Sodni prevodi v ostale jezike ni možno opraviti.

Kaj nudi prevajalska agencija in kaj lahko od nje pričakujete?

angleščinaPrevajalska agencija se ukvarja s prevajanjem, kakor tudi z lektoriranjem in tolmačenjem. Kakovostna in zaupanja vredna prevajalska agencija zagotavlja prevode, ki so visoke kvalitete, so kakovostni, zanesljivi, cenovno ugodni in seveda pravočasno dokončani in dostavljeni naročniku. Kot vsa podjetja, mora tudi prevajalska agencija zagotavljati korekten odnos do svoje stranke. Korekten odnos pa vključuje že omenjene kvalitete, poleg že naštetega pa že prvi vtis, ki mora biti že ob prvem stiku vljuden in hitro odziven. V trenutku, ko pokličete prevajalsko agencijo boste dobili o njej prvi vtis, ki bo o njih povedal veliko stvari. Oseba, ki je na drugi strani prejela vaš klic je vljudna, pripravljena odgovoriti na vsa vaša vprašanja vam lahko takoj vlije občutek zaupanja. Ko potrebujete prevod besedila je dobra prevajalska agencija zmožna izpolniti vsa pričakovanja glede strokovnosti prevoda, upoštevanja želenega roka in ostalih želja. Dobra prevajalska agencija pa izpolni tudi druga vaša pričakovanja glede samega prevoda, njegove oblike in tipa datoteke, v kateri želite, da vam prevod dostavi. Kvalitetna prevajalska agencija pa je v večini primerov zmožna ponuditi tudi sorodno storitev, in sicer je to lektoriranje prevoda, ki ga opravljajo naravni govorci. Takoj, ko se prevajalska agencija zaveže, da bo opravila želeni prevod, vsak naročnik, pa tudi vi pričakujete, da bo prevod opravljen kvalitetno in seveda v dogovorjenem roku. Povratnega klica, s katerim bi vam sporočili, da storitve navsezadnje ne bodo mogli opraviti ali da je ne bodo mogli opraviti v obljubljenem roku od dobre prevajalske agencije prav gotovo ne boste prejeli. Je pa res,da prav od nobene prevajalske agencije ne morete pričakovati, da bo vse vaše zahteve obravnavala takoj in v celoti, da bo ponujala prevode iz in v prav vse svetovne jezike, prav tako pa ne pričakujte, da bo prevajalska agencije ugodila vašim nemogočim muham.