Anuiteta – na kaj morate biti pozorni

Anuiteta je v naprej določen znesek


Anuiteta je v naprej določen znesek, ki ga kreditojemalec plačuje z namenom odplačila kredita. Anuiteta je sestavljena iz dveh delov – en del predstavljajo obresti, drug del pa razdolžnina (del glavnice, ki se odplačuje). Največkrat je anuiteta mesečna, saj se krediti po navadi odplačujejo mesečno.

Višina anuitete je odvisna od višine glavnice, obresti, dobe vračila kredita in višine mesečnih prejemkov kreditojemalca, saj se na osnovi mesečnih prejemkov določi višina kredita.

V prvem obdobju odplačevanja kredita je anuiteta pretežno sestavljena iz obresti, le manjši del anuitete predstavlja glavnica. Proti koncu odplačevanja kredita se razmerji spreminjata in večji del anuitete predstavlja glavnica.

Da bi imel kreditojemalec popoln vpogled v odplačevanje kredita, mu Abanka ob najemu kredita izdela amortizacijski načrt kredita (načrt odplačevanja posojila). Amortizacijski načrt prikazuje načrt odplačevanja kredita – kolikšni del anuitete so obresti in kolikšni del je namenjen za odplačilo glavnice. V amortizacijskem načrtu se po vsakem plačilu točno vidi, koliko glavnice je še potrebno odplačati. Pri kreditih s spremenljivo obrestno mero je amortizacijski načrt narejen na osnovi predpostavljanja obrestne mere, saj ni mogoče predvideti, kako se bo v prihodnje gibala referenčna obrestna mera euribor.

Anuiteta je lahko skozi celotno obdobje odplačevanja kredita enaka ali pa se spreminja. Enaka je pri kreditih s fiksno obrestno mero, torej kreditojemalec skozi celotno obdobje odplačevanja kredita plačuje enak znesek. Pri kreditih s spremenljivo obrestno mero pa se znesek anuitete spreminja glede na spreminjanje referenčne obrestne mere euribor. Anuiteta je lahko višja ali pa tudi nižja, odvisno od dogajanj na evropskih denarnih trgih.

Anuiteto je potrebno plačevati redno vsak mesec. Če kreditojemalec anuitete ne plača v dogovorjenem roku, mu banka pošlje opomin. Če ne plača dveh zaporednih anuitet, pa ima banka možnost, da odstopi od kreditne pogodbe. To pa za kreditojemalca pomeni, da celoten preostanek kredita zapade v takojšnje plačilo. Banka lahko začne v primeru neplačila unovčevati zavarovanja ali pa dolg izterja po sodni poti.

Borza in trgovalni račun

Borza je trg, kjer je mogoča prodaja ali nakup delnic ter drugih vrednostnih papirjev.

V širši javnosti je borza prepoznana kot institucija, kjer je možno trgovati z vrednostnimi papirji. Izkušnja z njo je bila v širši javnosti velika predvsem ob uvedbi lastniških certifikatov. Danes ima borza velike možnosti za razširitev poslovanja na številne naložbenike, ki se zavedajo pomena dobrega investiranja in plemenitenja osebnega premoženja ter prihrankov v sodobnem času. Dobro investiranje je predvsem tisto, ki omogoča pozitivno spremembo vrednosti premoženja v vrednostnih papirjih. Vrednostni papirji so v širši javnosti znani predvsem kot delnice, obstajajo pa še obveznice, certifikati, nakupni boni, investicijski kuponi in drugi vrednostni papirji. Ljubljanska borza in trgovanje na njej je zanimivo za investitorje predvsem zaradi možnosti zelo različnih naložb in z njimi povezanimi izpolnitvami naložbenih ciljev. Tako lahko naložbenik uresniči cilj ohranjanja vrednosti naložbe ter majhnega tveganja, lahko pa izbere večje tveganje in temu primerno računa z večjim dobičkom. Trgovanje je mogoče preko borzah posrednikov oziroma z odprtjem trgovalnega računa. Na trgovalnem računu so shranjeni pridobljeni vrednostni papirji, z njim mu je tudi omogočeno poslovanje oziroma nakup novih vrednostnih papirjev v njegovem portfelju ali obratno prodajo vrednostnih papirjev iz njegovega portfelja. Z njim je borza poenostavljeno povedano na dosegu roke. Trgovanje preko trgovalnega računa izvede preko borznega posrednika. Z njim imetnik trgovalnega računa komunicira neposredno ali posredno. Izbira načina komuniciranja je velikokrat stvar utečenih poslovnih navad ali pa ima praktični značaj. Neposredno pomeni, da je borza oziroma ustrezna aktivnost na njej, izvedena preko osebnega pogovora z borznim posrednikom. Posredno pa preko raznih komunikacijskih sredstev. Vsak od načinov ima določene prednosti. Posredni zaradi številnim možnosti dodatnih informacij kot tudi procesiranja informacij. Neposredni pa je bolj osebni in ponuja številne dodatne možnosti, ki jih posredni bodisi nima ali pa so v omejenem obsegu.

Borza je dobra možnost investiranja osebnih prihrankov.

Vzajemni skladi, klasična ali sodobna investicija

Vzajemni skladi so lahko sodobna investicija , imajo pa lahko tudi veliko skupnega s klasičnimi.

Odločitev za klasično ali sodobno investicijo je pogojena s številnimi dejavniki, lastnostmi in značilnostmi. Vsak človek se odloča svobodno, osnovo za odločanje pa predstavljajo njegovo znanje in vedenje, njegove izkušnje ter aktualne informacije. Znanje in vedenje je človekova osebna lastnost, zato bo za opcije vzajemni skladi imel lahko drugačno mnenje kot druga oseba. Znanje je pri naložbah pomembno, saj za področje financ izobražena oseba ve veliko več, kot oseba, ki ni izšolana na tem področju. Vendar to še ne pomeni nujno tudi odločitev za najboljše možnosti, katere je finančni strokovnjak sposoben oceniti. Vpliv na to ima vedenje, ki je od primera do primera različno. Oseba je lahko izobražena na področju financ, ima izkušnje, profesionalno se ukvarja s financami, vendar se pri odločitvah za naložbe odloča varnosti v prid. Ter so temu primerno izbira predvsem vzajemni skladi, ki nudijo varnost naložbe. Izkušnje pri tem igrajo veliko vlogo, odločitve velikokrat temeljijo na njih. Komur vzajemni skladi niso tujka oziroma so bili ali so še del njegovega portfelja, zna v zvezi z njimi sprejeti vedno dobro odločitev. Finančni strokovnjaki so dnevno soočeni z dogajanji na trgu. Vedo neprimerno več kot naložbenik, ki se ukvarja zgolj z izbranimi vzajemni skladi, v svojih profesionalnih aktivnostih pa je seznanjen s povsem drugim področjem. Aktualne informacije so pomemben dejavnik pri naložbah, predstavljajo pa zelo različne možnosti za nadaljnje aktivnosti. Vplivajo pa zelo različno, saj so vzajemni skladi ustvarjeni na različnih temeljih. Tako lahko določen aktualen dogodek prinaša bodisi večji bodisi manjši vpliv. Odvisno od tega, na kakšnih temeljih je sklad ustvarjen. Pri aktualnih informacijah je potrebno tudi zavedanje dolgoročnosti oziroma značilnosti dolgoročnih naložb. Aktualni dogodki na daljši rok nimajo velikega vpliva.

Vzajemni skladi so odločitev sprejeta na osebnem znanju in izkušnjah ali ob pomoči strokovnjaka.

http://varcevalnica.alta.si/novica/z-vzajemnimi-skladi-do-stanovanja

Finančni načrt, ocenjuje tveganja in možnosti

Finančni načrt ima nalogo, da je posameznemu investitorju ocena tveganja znana poleg možnosti.

Največkrat so možnost, ki jih finančni načrt upošteva podane. Tveganja, katera finančni načrt ocenjuje pa niso tako pogosto znane. Kar je razumljivo, saj je možno več investitorjev pridobiti s prikazom možnega dobička. Uspešna investicija , kateri pripomore finančni načrt pa je odvisna tudi od tveganj ter številnih drugih dejavnikov. Dobra lastnost, ki jo ima finančni načrt je predvsem soočenje z številnimi pastmi. Vsak investitor, ki izdela finančni načrt, se s tem sooči. Zaradi tega je pripravljen na številne možne izide v naprej. Ti izidi so zelo pomembni za njegovo kakovost življenja. Predvsem je ta odvisna od samega investitorja ter deleža premoženja v investiciji. Kdor investira manjši delež bo lahko bolj tvegal, kot tisti, ki investira večji delež. Veliko je pri tveganju odvisno tudi od same narave investitorja, njegovih izkušenj, želja in podobnih dejavnikov. Izkušnje so dobrodošle, ker na podlagi preteklih aktivnosti in njihovih značilnosti lahko lažje oblikuje aktualne aktivnosti in aktivnosti v prihodnosti. Možnosti so praktično neskončne. Kdor ima dobro izkušnjo s točno določeno investicijo si bo to želel tudi v prihodnosti. In gleda na investicijo optimistično. Drugačna razmišljanja ima investira, katerega investicija se ni iztekla po njegovih načrtih. Pri nadaljnjih investicijah bo bolj previden, optimizem je pa v veliki meri odvisen od njega samega. Del optimizma je sicer načet, vendar se ta izkušnja pri vsakem investitorju v aktualnem času in aktualnih investiciji odraža zelo drugače. Koristne informacije so danes zelo dobrodošle. Ker smo z informacijami soočeni na vsakem koraku je potrebno med vsemi informacijami narediti selekcijo. Značilnost današnjih informacij je v tem, da se lahko generirajo enostavno, avtor pa pri tem ni nujno strokovnjak s področja o katerem govori tema.

Finančni načrt je dobrodošlo in koristno predvidevanje možnih izidov v prihodnosti na podlagi informacij iz preteklosti.

Varčevanje, doseganje namena

Varčevanje zagotavlja, da je doseganje namena mogoče.

Doseganje namena varčevanje lahko dosega s pametnim odločanjem. Pametna odločitev je za varčevanje ključnega pomena. Vsak varčevalec se mora zavedati, da je varčevanje njegova odločitev. Hkrati pa je varčevanje tudi sprejetje možnih posledic. Dobro varčevanje prinaša nagrado za odrekanje sredstev v času varčevanja. Možnosti na trgu je danes veliko. Nekateri zaupamo finančnim ustanovam, drugi so do njih skeptični. Pri finančnih ustanovah ljudje največkrat izberejo klasično varčevanje, varčevanje za pokojnino, varčevanja za otroka, namensko varčevanje, varčevanje kot darilo ter druge oblike varčevanja. Vsaka banka klasično varčevanje, varčevanje za pokojnino, varčevanja za otroka, namensko varčevanje, varčevanje kot darilo ter druge oblike varčevanja ponuja na razne načine. Odločitev za klasično varčevanje, varčevanje za pokojnino, varčevanja za otroka, namensko varčevanje, varčevanje kot darilo ter druge oblike varčevanja pri točno določeni banki pomeni odločitev na podlagi lastnih izkušenj. V nekaterih primerih pa je klasično varčevanje, varčevanje za pokojnino, varčevanja za otroka, namensko varčevanje, varčevanje kot darilo ter druge oblike varčevanja odločitev sprejeta na podlagi tujih informacij. Informacije so ključnega pomena, če se želimo prepričati, da je klasično varčevanje, varčevanje za pokojnino, varčevanja za otroka, namensko varčevanje, varčevanje kot darilo ter druge oblike varčevanja najboljša odločitev. Obstajajo seveda tudi druge možnosti. Kdor ne zaupa finančnim ustanovam, bo verjetno bolj navdušena nad možnostmi, katere ponuja investicija. Možnosti, ki jih ponuja investicija so velike in obsežne. Izbira je mogoča tako, da se investicija prepozna, kot odločitev na podlagi raziskav. Lahko pa je investicija tudi drugače izbrana. Nekaterim se zdi točno določena investicija v danem trenutku najboljša odločitev. Danes je lahko investicija praktično vse, kar prinese ob dospetju večjo vrednost od vloženega. Imeti večjo vrednost, kot je bilo vloženega je eden od temeljev vsega človeškega ustvarjanja. V ta namen je človek razvil številne možnosti.

Varčevanje je vsem znana oblika zagotavljanja denarnih sredstev za prihodnost.

Varčevanje za otroka, modra starševska odločitev

Varčevanje za otroka je modra starševska odločitev .

Modra starševska odločitev je varčevanje za otroka, ker omogoča premostitev predvidljivih ali nepredvidljivih finančnih ovir v prihodnosti. Finančne ovire prihodnosti lahko predvidimo s trendom. Družbene, socialne in druge spremembe okolja vplivajo na naše življenje. Prepoznamo jih na različne načine. Če pogledamo življenje svojih staršev ali življenje svojih starih staršev in ga primerjamo z našim, ugotovimo vrsto razlik. Vse razlike, ki so se zgodile v desetletjih niso prišle čez noč, ampak so se dogajale postopoma. S postopnimi spremembami je bila lažja prilagoditev, hkrati pa so postopne spremembe za seboj pustile točno določen trend značilnosti. S pomočjo trenda teh značilnosti, lahko predvidimo prihodnost družbenega okolja naših otrok ali celo njihovih potomcev. Varčevanje je ena od značilnosti, ki se v svojem bistvu ni spremenila, se je pa varčevanje prilagajalo družbenim in drugim spremembam. Na račun nespremenjenega osnovnega vzorca varčevanja lahko tudi danes ugotovimo, da bo varčevanje aktualno v odrasli dobi naših otrok ali njihovih potomcev. Varčevanje v njihovem času bo doživljalo spremembe zgolj na področju lastnosti, ki jih bo narekoval čas čez desetletje ali več desetletji. Tako kot v preteklosti in danes je modro skleniti varčevanje za otroka. Vsak otrok v času odraščanja potrebuje več sredstev, kot jih je sposoben sam ustvariti. Zato varčevanje za otroka pomeni prispevek k lažjemu doseganju ciljev, v veliki meri jih tudi omogoča. Brez varčevanja za otroka mnogi cilji ne bi bili mogoči. Varčevanje za otroke lahko starši oblikujejo na različne načine. Pomembno je, da je varčevanje za otroka optimalno zastavljeno. Na eni strani varčevanje za otroka ne sme pretirano obremeniti starševskega proračuna, na drugi strani varčevanje za otroka ne sme zanemarjati zastavljenih ciljev varčevanja. Modrost zlate sredine je pri tem varčevanju za otroka še kako pomembna.

Varčevanje za otroka mora nuditi varnost tako staršem v sedanjosti kot otrokom v prihodnosti.

Več o tem

Lastni kapital

Kot institucionalni financerji z lastnim kapitalom pridejo v poštev naložbene kapitalske družbe, družbe za tvegano financiranje, družbe za venture-capital in podobni profesionalni financerji. Predmet njihovega poslovanja je lastno financiranje podjetij ob njihovi ustanovitvi, razširitvi, prestrukturiranju, sanaciji itd. Udeleženi so kot tihi družabnik, kot komanditist, kot družabnik d.o.o. — torej vedno z omejeno odgovornostjo. Doba udeležbe praviloma na presega 10 let. Če podjetje izpolnjuje pogoje za subvencije, lahko subvencijske banke refinancirajo udeležbo. Kot plačilo za zagotovljeni lastni kapital pogodbeni stranki z dogovorom določita letno udeležbo pri dobičku, ki je lahko kombinirana s fiksnim obrestovanjem.

Mogoče je tudi, da se investicijska družba odpove plačilu za udeležbo med pogodbeno odplačilno dobo in namesto tega ob izteku pogodbe s prodajo svoje udeležbe ostalim družabnikom ali novim družabnikom doseže izkupiček, ki občutno presega prvotno vloženi znesek. Sednje velikim podjetjem (obrtnikom, svobodnjakom) v fazi ustanovitve in zagona daje n.pr. nemško Zvezno gospodarsko ministrstvo preko Deutsche Ausgleichsbank v Bonnu subvencijski kredit kot prispevek k lastnemu kapitalu. Posojilno pogodbo za prispevek k lastnemu kapitalu skleneta Deutsche Ausgleichsbank in ustanovitelj podjetja kot dolžnik, vključena pa je še hišna banka dolžnika kot fiduciar. To velja n.pr. tudi za ustanovitev d.o.o., kjer je udeležen ustanovitelj. Ustanovitelj in — če je poročen — njegov zakonski partner torej osebno jamčita za obveznosti iz kreditne pogodbe.

Prispevek k lastnemu kapitalu je podrejena obveznost ustanovitelja in tako predstavlja lastni kapital. Pri ustanovitvi individualnega podjetja ali osebne družbe predstavlja prispevek k lastnemu kapitalu – kot (podrejeni) tuji kapital — pasivo. Pri ustanovitvi d.o.o. ustanovitelj vnese prispevek k lastnemu kapitalu v obliki vplačila k svojemu deležu družabnika v d.o.o. Davčno-pravno predstavlja prispevek k lastnemu kapitalu tuji kapital.

Subvencije so namenjene ustanovitvam podjetij, nakupu podjetij in aktivni udeležbi pri podjetjih vključno z investicijami v prvih dveh letih po ustanovitvi oz. nakupu. Subvencionirajo se načelno samo investicije v stvarno premoženje. Pri podjetjih z največ 50 zaposlenimi lahko investicije v zaloge predstavljajo največ 30% celotne subvencionirane investicije; pri večjem številu zaposlenih investicije v zaloge ne morejo biti subvencionirane. V okviru ustanovitve novega podjetja lahko največ 10% subvencionirane investicije predstavljajo stroški za odpiranje tržišča (običajni za posamezne panoge), ki zahtevajo dolgoročno vezavo kapitala.