Prevajalski servis pokriva različna področja prevajanja

Verjetno se je večina od nas s prvimi prevodi seznanila že v šoli, in že takrat nam je bilo jasno, da to ni tako enostaven proces. Prevajanje iz nekega jezika v ciljni jezik velja za zahtevno, natančno in odgovorno delo, ki od prevajalcev zahteva dobro poznavanje jezika in njegovih slogovnih ter slovničnih značilnosti. Prevajalski servis tako nudi storitev prevajanja v večino svetovnih jezikov, pri čemer pokrivajo različna področja prevajanja, kot so na primer gradbeništvo, strojništvo, ekonomija, finance, šport in še mnogo drugega.

 

Stranke, ki za prevajanje izberejo prevajalski servis, se pogosto odločijo tudi lektoriranje besedila, kadar pa je besedilo namenjeno javnim objavam, pa se lahko odločijo tudi za njegovo oblikovanje. Lektoriranje besedila je vsekakor smiselno, saj prevod še ne zagotavlja, da je besedilo slovnično pravilno napisano. V primeru lekture se besedilo dodatno stilsko uredi ali pa se ustrezno popravi slovnica.

 

Različne ravni besedil zahtevajo različne prevode

 

Pomembno je vedeti, da so zahteve pri prevajanju različnih ravni besedil, zelo različne. Za prevajanje pogodb in drugih pravnih besedil je temeljnega pomena natančnost, saj mora ostati pomen prevoda identičen izvirniku. Za tovrstne sodne prevode je potrebna posebna licenca, s katero prevajalci lahko izvajajo sodno overjene prevode.

 

Pri prevodih literarnih ali marketinških besedil pa prevajalec lahko tudi drugače zapiše prevod, saj je pomembnejše, da je prevod po učinku na bralca enak originalu, pri čemer pa je natančnost drugotnega pomena. Vsekakor je prevajalski servis tisti, ki bo zagotovo primerno ocenil raven in področje besedil, ter temu primerno izbral najboljšega prevajalce za določeno besedilo.

 

 

Če želite svoja besedila za prevod zaupati kakovostni agenciji, vam toplo priporočamo obisk strani http://www.julija.si/default.aspx.

Razširjenost nemškega jezika po svetu

Nemščina je najbolj govorjen materni jezik po številu naravnih govorcev znotraj Evropske unije. Nemško govori večina prebivalcev Avstrije, Nemčije, Lihtenštajna ter Luksemburga. Več milijonov ljudi po vsem svetu govori nemški jezik. Razširjen je tudi v Ameriki in Braziliji. Tako je uporaba nemškega jezika v poslovnem svetu postala nujna. V koliko želite izkoristiti poslovni potencial v deželah nemško govorečih državah je potrebno poskrbeti za pravilno uporabo nemškega jezika.

Nemčija predstavlja eno izmed najpomembnejših poslovnih partneric Slovenije.  Skupna blagovna izmenjava, tako znaša več kot 50% vse blagovne izmenjave v državi. Za vstop na tuje trge potrebujete kakovostne prevode iz nemščine v slovenščino ter obratno.  Profesionalni prevod iz nemščine v slovenščino, lahko ključno vpliva na uspešnost podjetja v tujini. Kvalitetni prevod nemščine zahteva več časa in denarja.

Brezhiben in kakovosten prevod

Veliko slovenskih besed je nemškega izvora, zaradi naše pestre zgodovine. So tudi del našega knjižnega jezika ali pripadajo pogovornemu jeziku. Potrebe po znanju nemškega jezika so iz dneva v dan večje. Brezhibno poslovno sodelovanje zahteva tekočo komunikacijo in brezhiben pretok dokumentov.

Prevedeno besedilo je potrebno približati ciljni skupini ter kulturi. Pri tem se ne smejo spremeniti značilnosti besed ter sporočila. Besede so odraz kulture do družbe in obratno. Nekateri izrazi so neprevedljivi, saj so specifični za določeno kulturo.  Bogat nemški jezik združuje obstoječe besede ter nove tvorjenke. Takšne besede zahtevajo brezhiben in kakovosten prevod. Neprevedljive besede predstavljajo velik izziv profesionalnim prevajalcem.  Prevajanje iz nemškega v slovenski jezik, tako ni nikoli monotono.  Strokovno usposobljeni prevajalci ter njihovi prevodi so v poslovnem svetu zelo iskani in odlično plačani.

Prevajanje, preko jezikovnih ovir

Prevajanje odpravlja jezikovne ovire v komunikaciji.

Uporabnikom prevajanje pomaga preko jezikovnih ovir. Jezikovne ovire so situacije, ko se ne more prenesti pomena besed ali govora iz tujega v ciljni jezik. Danes je prevajanje bolj potrebno kot nekoč. Ker je situacij, kjer ni mogoče prenesti pomena besed ali govora iz tujega v ciljni jezik vedno več. Zato danes prevajanje pridobiva na pomenu. Ljudje, ki želijo prenos pomena besed ali govora iz tujega v ciljni jezik, so med seboj zalo različni. Velikokrat je raznolikost povezana z zahtevami. Prevod besedila je najbolj pogosta dejavnost. Danes je prevajanje besedila največja prevajalska aktivnost. Ljudje najbolj pogosto komuniciramo preko besedila, zato se v primeru komunikacije s tuje govorečimi znajdemo v situaciji, ko potrebujemo prevajanje besedila. Za prevod besedila imamo na voljo veliko možnosti. Največkrat se možnosti za prevod besedila izbirajo glede na zahteve. manj zahteven prevod besedila se lahko opravlja z lastnim znanjem, obstajajo pa tudi razni pripomočki. Znani so predvsem klasični in sodobni pripomočki. Klasična prevajalska aktivnost je prevod poredko lastnega znanja. Sodobna prevajalska aktivnost pa je prevod preko sodobnih naprav. izbrana prevajalska aktivnost ima ne glede na način prevajanja isti cilj. Osebi, ki želi prevod prevajalska aktivnost razjasni pomen besed ali pa jih prenese v tuj jezik. Strokovni prevod največkrat opravi prevajalska agencija ali posameznik, kateri nudi dober prevod. V obeh primerih so glavni akterji, ki jih najame prevajalska agencija ali izvede prevajalec sam, strokovnjaki s področja prevajanja kateri nudijo dober prevod. Za dober prevod se odločimo takrat, ko je potrebna kakovost, katero nudi prevajalska agencija ali posameznik. Danes je prevajalska agencija na trgu institut, ki omogoča dober prevod. V mnogih primerih se prevajalska agencija osredotoča na eno od prevajalskih aktivnosti, katera pa v vsakem primeru zahteva dober prevod.

Prevajanje mora biti strokovno in aktualno odlično, če hoče zadostiti danes vse bolj zahtevnim naročnikom.

Tolmačenje, osnovno in zahtevno

Tolmačenje je lahko zelo zahtevno , lahko pa je tudi manj zahtevno.

Zelo zahtevno je tolmačenje v primerih, ko je intenzivnost govora velika. Zahtevnost lahko dodajajo strokovni izrazi, katere mora tolmačenje uspešno in učinkovito prenesti v tujcu razumljiv izraz oziroma izraze.
Tolmačenje je danes prisotno na praktično vsakem koraku. S tujci in tujimi izrazi se danes srečujemo dnevno. Na eni strani potrebujemo tolmačenje pri sprejemanju informacij v tujem jeziku oziroma informacij, katre prihajajo iz tujih krajev. Na drugi strani tolmačenje zahtevajo ali pa želijo osebe, ki se nahajajo v naši bližini. Te osebe prihajajo iz tujih krajev oziroma ne znajo našega jezika. Tolmačenje lahko najprej ponudimo v osnovni zahtevnostni obliki. V Sloveniji s tem težav ni. Veliko ljudi zna tuje jezike. Posebno pogosto je znanje tujih jezikov na obmejnih območjih. Seveda je tu znanje omejeno na jezik ali jezike sosednji dežel. Ker pa so slednji velikokrat obiskovalci naših krajev, je znanje tujih jezikov povsem dovolj dobro. V nekaterih primerih si pri težavah z enim ali več izrazov lahko pomagamo tudi z univerzalnimi jeziki. To so jeziki, ki so v svetu pogosteje zastopani. Nekaj najosnovnejših izrazov univerzalnih jezikov zna praktično vsaka oseba. Zato so tudi uporabni. Seveda pa smo pri osnovnem tolmačenju lahko velikokrat neuspešni. Velikokrat se to zgodi na območjih, kjer domačini iz takega ali drugačnega razloga ne znajo ali nočejo komunicirati s tujci v njim razumljivih jezikih. Takrat si je potrebno pomagati na nekatere na videz smešne, vendar učinkovite načine sporazumevanja. Koristna je predvsem mimika in znakovno sporazumevanje. Sicer je pri tem lahko zadrega velika, vendar vsekakor manjša, kot v primeru, da bi zaradi komunikacijskega nesporazuma prišlo do neželenih in nepopravljivih posledic. Danes se z tujimi izrazi pogosto srečujemo tudi v mnogih drugih oblikah. Narekuje jih čas in napredek.

Tolmačenje je prenos govorjene besede iz izvirnega v ciljni jezik.

http://www.prevodialkemist.si/tolmacenje

Prevajanje, vedno bolj iskano

Prevajanje je zelo priljubljeno v sodobni komunikaciji.

Značilnost sodobne komunikacije je, da se informacije prenašajo vedno hitreje, na vedno večje razdalje, vedno večji pa je tudi obseg informacij. Prevajanje mora tem trendom slediti. Pri zagotavljanju ustreznosti tem trendom ima sodobno prevajanje na voljo nekatere sodobne pripomočke. Sodobni pripomočki so v nekaterih primeri dobro uporabni. Predvsem gre za splošno prevajanje, kjer je zahtevnost kakovosti prevoda usmerjena v splošno razumevanje oseb, katere komunicirajo. Napake so sicer možne, vendar je zahtevnost prevoda takšna, da se zlahka prezrejo ali pa nimajo posebno velikega pomena na kakovost prevoda.
Prevajanje je bolj zahtevno, kolikor splošno manj pogosti so izrazi, ki se pri prevodu uporabljajo. Zahtevni so predvsem prevodi, ki se nanašajo na razna specifična področja. Značilnost specifičnih področji je, da jih za razliko od splošnih, razume in pozna bistveno manjši krog ljudi. Tako lahko kakovosten prevod specifičnih področji opravlja ožji krog ljudi. Prevajanje je v tem primeru kvalitetno v skladu s sposobnostmi prevajalca. Sposobnosti prevajalca se na specifičnih področjih nanašajo na poznavanje izrazov iz preteklosti, aktualne izraze in nove izraze. Ker se mnoga specifična področja hitro in intenzivno spreminjajo, je dotok novih izrazov velik. Njihovo poznavanje je ravno tako pomembno, kot poznavanje izrazov iz preteklosti in poznavanje aktualnih izrazov. Prevajanje bo v prihodnosti doživljalo mnoge spremembe. Napredek bo omogočal nove in sodobnejše pristope, ki bodo zelo različno kakovostni in ustrezni. Značilnost jezika je, da je enak vsakemu živemu organizmu. Za vsak živ organizem je značilno, da se skozi čas spreminja. Pri jeziku so to izrazi, ki se opuščajo, izrazi, ki so aktualni in izrazi, kateri se uvajajo kot novost. Poznavanje tega procesa spreminjanja je zelo pomembno. Če se zavedamo sprememb in se z njimi soočamo lahko zagotavljamo dober prevod. Dober prenos pomena je predvsem hitro razumljiv raznim osebam.

Prevajanje bo v prihodnosti soočeno z mnogimi spremembami.

Prevod iz angleščine je koristna veščina

Prevod iz angleščine je koristna veščina .

Koristna veščina je prevod iz angleščine zaradi uporabne vrednosti v vsakdanji komunikaciji. Danes ljudje velikokrat komuniciramo v tujih jeziki. Velikokrat komunikacija v tujem jeziku poteka dnevno na mnogih različnih področjih. Pri tem gre lahko za profesionalne ali neprofesionalne namene komunikacije. Zavedanje pomena, ki ga ima prevod iz angleščine, je vzpodbudilo mnoge znanstvenike, da so poiskali načine za množično uporabo. Danes je verjetno najenostavnejši prevod iz angleščine mogoč z uporabo računalnika in interneta. Prevod iz angleščine je v tem primeru uporaben za osnovno komunikacijo, za večje zahteve so običajno potrebne korekcije prevoda. Posebno to velja v primeru, ko prevod iz angleščine izvedemo v slovenski jezik ali kakšen drugi podobno razširjen jezik. Prevod iz angleščine v slovenščino je uporaben za bolj ali manj osnovno komunikacijo zaradi same narave računalniške tehnike. Za računalniško tehniko, ki je povezana s svetovnim spletom je značilno nadgrajevanje obstoječega. Po načelu več glav več ve, se preko večjega števila uporabnikov ustvarjajo določeni vzorci. Ti vzorci so lahko bolj ali manj uporabni in sprejemljivi. Mnogi takšen prevod v komunikaciji uporabijo dobesedno in brez sprememb, bolj razgledani pa v komunikacijo vnesejo prevod, ki je bil pred tem popravljen. Napake so različne, poprava pa je v veliki meri odvisna od osebe na katero bo naslovljen prevod oziroma osebe s katero poteka komunikacija. Dobra komunikacija je tista, ki omogoča sporazumevanje. Če se osebi, ki med seboj komunicirata, lahko sporazumevata kljub napakam v prevodu je komunikacija lahko izvedena brez popravkov. V obratnem primeru se je dobro potruditi z dodatnim pregledom in morebitnimi popravki. Dober prevod je tudi v veliki meri odvisen od raznih drugih dejavnikov. Bolj razgledani se pri prevodu iz angleščine poslužujejo tudi prevoda iz drugih jezikov.

Na ta način lahko ocenijo kako dober je prevod iz angleščine ter si po potrebi poiščejo dodatno koristno informacijo.

Več si preberite tukaj.

Hiter prevod iz angleščine mora biti tudi kvaliteten

Naročniki, ki želijo, da je njihov prevod iz angleščine čim bolj hitro izdelan, želijo, da je kljub hitrosti tudi zanesljiv. Mnogi prevajalci zaradi tega, ker naročnik zahteva hitrost, zanemarijo kvaliteto. Zanesljivost prevoda pomeni predvsem vsebinsko ustreznost med originalom in besedilom, ki vsebuje prevod iz angleščine. Bolj kot je originalno besedilo specifično, strokovno ali kompleksno, težje je zagotoviti zanesljiv prevod iz angleščine. Čeprav so mnogi prepričani, da angleški jezik obvladajo že zato, ker so se ga učili na osnovni in srednji šoli, uporabljajo svetovni splet in gledajo ameriške filme, to vsekakor v praksi ne drži. Kvaliteten prevod iz angleščine zahteva od prevajalca globinsko poznavanje jezika in predvsem dolgo kilometrino prevajanja.

Kvaliteten prevod iz angleščine lahko zagotovijo izključno izkušeni prevajalci. Vsi ostali samooklicani prevajalci takšne kakovosti ne morejo zagotoviti, razen v primeru, da gre za naravne govorce jezika. Vendar pri tem predpostavljamo vsaj to, da obvladajo jezikoslovni del prevajanja, brez katerega zopet ne gre. Za prevod iz angleščine torej izberite strokovne prevajalce.

Najlažje si boste zagotovili kvaliteten prevod iz angleščine, če se boste obrnili na kakšno prevajalsko agencijo. Pri njej vam ni potrebno sproti preverjati, kako poteka prevajanje iz tujega jezika, saj je pri njih proces ustaljen. V primeru, da naročate daljši prevod iz angleščine, se lahko poskusite domeniti za kakšen količinski popust. Če vam kakšna prevajalska agencija tega ne odobri, lahko poskusite pri naslednji, zagotovo se bo našla kakšna, ki bo v vaši količini videla priložnost in bo nekoliko spustila cene.

Zavedati se je potrebno, da ni vsak prevod iz angleščine enako zahteven. Običajna besedila kot so časopisni članki, navodila za uporabo in druga poljudna literatura so precej cenejša od strokovnih, znanstvenih in drugih kompleksnih besedil. Čas, ki je potreben za prevod iz angleščine, ki se nanaša na kompleksno besedilo je neprimerljivo daljši, zaradi tega je potem tudi cena toliko višja.

Prevajanje filmov in nekatere težave

Prevajanje filmov je zelo prevajalska zvrst, ki ima zelo svojevrstna pravila. Če pomislimo na to, koliko besedila se znajde v trenutku na zaslonu in koliko dejansko povedo igralci na filmskem traku, lahko hitro opazimo, da je teksta veliko manj kot izgovorjenih besed. Prevajanje filmov ne more biti v razmerju ena proti eni glede na izgovorjene besede, ker je preprosto na zaslonu vedno premalo prostora. Nekateri jeziki, kot je recimo španski jezik so govorjeni na izjemno hiter način. Če bi prevajalec hotel prevesti popolnoma vsako besedo, bi lahko v že 3 sekundnem intervalu zapolnil celoten zaslon z besedami. Takšno prevajanje filmov pa bi vodilo v to, da bi bili filmi ne gledljivi. Druga možnost bi bila, da bi besedilo iz zaslona izginjalo tako hitro, kot bi bili stavki izgovorjeni, vendar pa bi gledalci ne utegnili prebrati. Gledalci se namreč precej razlikujejo po sposobnosti hitrega branja in prav je, da prevajanje filmov upošteva počasnejše bralce ali pa hitrost povprečnega branja.

Prav zato je pomembno, da prevajanje filmov poteka na zelo ekonomičen način. Prevajalec mora uporabiti čim manjše število besed, pri tem pa mora ustvarjati takšne besedne zveze in izbirati takšne pojme, ki čim bolje opišejo pomen. Pri tem je potrebno upoštevati tudi to, da že veliko prispeva k izgradnji pomena tudi sama filmska slika. Izrazi na obrazih igralcev, barva in ton glasu, pogledi med igralci in drugi filmski elementi precej pripomorejo k temu, da čeprav je prevajanje filmov besedno skopo, lahko gledalec še vedno razume celoten pomen, ki ga film sporoča v originalnem jeziku.

Vsekakor pa prevajanje filmov zahteva posebne veščine, ki jih prevajalec pridobi z izkušnjami. Tisti, ki prevajajo filme, morajo film dobro poznati, večkrat ga morajo pogledati, da lahko pripravijo zares dobro besedilo. Sprotno prevajanje filmov skoraj vedno daje precej slabe rezultate, ki postanejo takoj jasni tistim, ki poznajo originalni jezik.

Preberite več

Kaj so uradni prevodi?

Biti prevajalec in opravljati prevajanje je v času globalizacije, v času podiranja mej med državami v Evropi, zelo iskan poklic. Prevajalce potrebujemo na različnih področjih. Prevesti enostavna besedila je enostavno in se ga loti lahko tudi začetnik. Veliko bolj odgovorno in zahtevno je sestaviti prevod strokovnih besedil in leposlovnih besedil. V posebno skupino štejemo uradno ali sodno prevajanje. Lahko ga opravimo ustno ali pisno. Opravljajo ga lahko samo sodni prevajalci ki jih mora potrditi Ministrstvo za pravosodje in prevalalec mora opraviti posebno zaprisego.

Sodni prevodi.

Biti morajo vedno sodno overjeni. Prevajanje je sestavljeno iz besedila, ki je izvirnik in prevoda v cilnem jeziku. Obe besedili je potrebno zvezati z državno vrvico in potrebno ju je ožigosati s štampiljko sodnega tolmača. Tolmač mora biti sodno zaprisežen prevajalec. On je tisti, ki potrjuje pravilnost prevoda listine z zaznamkom, ki je lahko napisan ali pa odtisnjen. Tolmač ima svojo štampilko na kateri je njegovo osebno ime in stalno prebivališče. Kateri prevodi morajo biti sodno overjeni je določeno. To so spričevala in diplome, potrdila o nekaznovanju, družbene pogodbe, notarski zapisi, kupoprodajne pogodbe, bilance stanja, izpisi iz sodnega registra, sodbe, letna in finančna poročila in poslovni dokumenti. Prevajalske agencije imajo velikokrat zagotovljene sodne prevajalce, ki lahko opravljajo sodno prevajanje. Lahko se pa odločimo za samostojnega sodnega prevajalca. Sodno prevajanje opravljajo sodni tolmači. To so jezikovno izobraženi ljudje, ki prevajajo pisana besedila in govorjena besedila. Prevajalcem govorjenih besedil pravimo sodni tolmači in večinoma prevajajo na zahtevo sodišča, na zahtevo državnega organa ali pa na zahtevo pravne ali fizične osebe.

Še več o sodnih prevodih si lahko preberete tudi tukaj.

V Sloveniji imamo Pravilnik o sodnih tolmačih. Ta pravilnik je zapisan za nekatere tuje jezike in sicer za: albanski, angleški, arabski, bosanski, bolgarski, češki, črnogorski, francoski, finski, flamski, grški, hrvaški, holandski, italijanski, japonski, kitajski, madžarski, makedonski, nemški, pakistanski, poljski, portugalski, romunski, ruski, slovaški, srbohrvaški, srbski, španski, švedski, turški in ukrajinski jezik. Možni so tudi sodni prevodi v gotici, latinici in prevodi govorice gluhonemih. Sodni prevodi v ostale jezike ni možno opraviti.

Kako naročiti prevod različnih besedil?

 V nadaljevanju se boste seznanili s tem, kako naročiti prevod, da boste s končnim izdelkom čim bolj zadovoljni. Najbolj pomembno je, da izberete najboljšo prevajalsko agencijo. Preden pa vprašate, katera je, morate upoštevati, da je kakovost agencije odvisna predvsem od njenih referenc. Če je prevajalska agencija veliko sodelovala z energetskimi podjetji, potem je to lahko ena boljših na področju prevajanja tovrstne tehnične in strokovne literature. Če vas torej zanima, kako naročiti prevod, ki bo najboljši za vaše potrebe, potem morate jati tisti prevajalsko agencijo, ki ima čim več referenc pa področju, ki ga pokriva besedilo za katerega želite izdelati prevod. Bolj kot je originalno besedilo tehnično, bolj je pomemben ta vidik, ki ga pravkar omenjamo.

 

Naslednji pomembni poudarek pri odgovoru na vprašanje, kako naročiti prevod, je sodelovanje med prevajalsko agencijo oziroma njenimi prevajalci in naročnikom prevoda. Ne sme vas zanimati le tehnični vidik vprašanja, kako naročiti prevod, ampak tudi kvaliteta komunikacije. Če želite zagotoviti najboljši možni prevod za svoje stranke ali poslovne partnerje, potem morate nadzorovati delo prevajalcev. Profesionalni prevajalci so vedno pripravljeni prisluhniti potrebam in dodatnim zahtevam svojih strank. Če ste strokovnjak iz področja za katero je bilo pisano originalno besedilo, potem je najbolje, da vi opravite strokovni pregled besedila. Kako naročiti prevod, kadar niste strokovno podkovani? Tu se star nekoliko zakomplicira. Od prevajalcev ne morete pričakovati, da so strokovnjaki iz vsebin, ki jih prevajajo. Vendar če želite strokovni pregled, morate najeti zunanjega strokovnjaka, to pa seveda poveča stroške celotnega procesa. In kako naročiti prevod, da bo strošek čim nižji? V tem primeru bo to zelo težko, kajti več kot je strokovnjakov, ki sodeluje okrog enega prevoda, višji bodo njegovi stroški.

 

Sicer pa je odgovor na vprašanje, kako naročiti prevod preprostega besedila tudi sam sila preprost. Nezahtevno besedilo lahko prevedete tudi sami, poskrbite le za to, da vam ga nekdo lektorira.

 

Več na spletni strani.