Računovodstvo in njegove funkcije v finančnem poslovanju

Morda bi mislili, da je finančno upravljanje podjetij preveč zapleteno in obširno in včasih se zdi, da gre že za pravo znanost. To deloma drži, saj je je računovodstvo veda, ki presoja vse vhodne in izhodne finančne tokove. Računovodja z upoštevanjem zakonitosti in logičnim mišljenjem ureja bilance, ter z uporabo računovodskih standardov skrbi za nemoteno delovanje podjetja.

računovodstvo
Računovodstvo se deli na štiri glavne podsisteme. To so knjigovodstvo, računovodsko predračunavanje, računovodsko analiziranje in nadzor. Vsi sistemi sicer lahko delujejo povsem samostojno, skupaj pa sestavljajo moč učinkovitega finančnega upravljanja. S sprotnim računovodskim nadzorom, tu je mišljena predvsem stalna kontrola in notranja ali zunanja revizija opravljenega dela, poskrbimo za ustrezno delovanje podjetja. Ob morebitnih inšpekcijskih pregledih se tako lahko izognemo morebitnim opominom ali sankcijam.

Računovodstvo lahko vežemo na dve organizacijski strukturi. Finančno računovodstvo sestavlja glavna knjiga, terjatve in obveznosti, denarna sredstva in računovodstvo za davčne namene. Stroškovno računovodstvo pa je bolj analitično in se nanaša na analizo poslovnih učinkov in proizvodnje, računovodstvo sredstev in notranje poslovne uspešnosti.

Bistvene prvine računovodstva so tudi računovodska načela in standardi. Pošteno in zanesljivo vodenje računovodstva, ter upoštevanje vseh računovodskih standardov so temelji, ki gradijo trdno finančno stanje vsakega podjetja.

Comments are closed.