Anuiteta – na kaj morate biti pozorni

Anuiteta je v naprej določen znesek


Anuiteta je v naprej določen znesek, ki ga kreditojemalec plačuje z namenom odplačila kredita. Anuiteta je sestavljena iz dveh delov – en del predstavljajo obresti, drug del pa razdolžnina (del glavnice, ki se odplačuje). Največkrat je anuiteta mesečna, saj se krediti po navadi odplačujejo mesečno.

Višina anuitete je odvisna od višine glavnice, obresti, dobe vračila kredita in višine mesečnih prejemkov kreditojemalca, saj se na osnovi mesečnih prejemkov določi višina kredita.

V prvem obdobju odplačevanja kredita je anuiteta pretežno sestavljena iz obresti, le manjši del anuitete predstavlja glavnica. Proti koncu odplačevanja kredita se razmerji spreminjata in večji del anuitete predstavlja glavnica.

Da bi imel kreditojemalec popoln vpogled v odplačevanje kredita, mu Abanka ob najemu kredita izdela amortizacijski načrt kredita (načrt odplačevanja posojila). Amortizacijski načrt prikazuje načrt odplačevanja kredita – kolikšni del anuitete so obresti in kolikšni del je namenjen za odplačilo glavnice. V amortizacijskem načrtu se po vsakem plačilu točno vidi, koliko glavnice je še potrebno odplačati. Pri kreditih s spremenljivo obrestno mero je amortizacijski načrt narejen na osnovi predpostavljanja obrestne mere, saj ni mogoče predvideti, kako se bo v prihodnje gibala referenčna obrestna mera euribor.

Anuiteta je lahko skozi celotno obdobje odplačevanja kredita enaka ali pa se spreminja. Enaka je pri kreditih s fiksno obrestno mero, torej kreditojemalec skozi celotno obdobje odplačevanja kredita plačuje enak znesek. Pri kreditih s spremenljivo obrestno mero pa se znesek anuitete spreminja glede na spreminjanje referenčne obrestne mere euribor. Anuiteta je lahko višja ali pa tudi nižja, odvisno od dogajanj na evropskih denarnih trgih.

Anuiteto je potrebno plačevati redno vsak mesec. Če kreditojemalec anuitete ne plača v dogovorjenem roku, mu banka pošlje opomin. Če ne plača dveh zaporednih anuitet, pa ima banka možnost, da odstopi od kreditne pogodbe. To pa za kreditojemalca pomeni, da celoten preostanek kredita zapade v takojšnje plačilo. Banka lahko začne v primeru neplačila unovčevati zavarovanja ali pa dolg izterja po sodni poti.

Vzajemni skladi so skupno premoženje več vlagateljev

Vzajemni skladi so skupno premoženje več vlagateljev. Vsi vzajemni skladi se oblikujejo z zbranim premoženjem, upravljalci nato z njim kupujejo različne vrednostne papirje. Izbrani vrednostni papirji so lahko del poslovne politike oziroma ponudbe družbe za upravljanje. Izbirajo se po različnih načelih, skladno z poslovno politiko ter dogajanju na trgu ter njegovi okolici.

Raziščite možnosti vlaganja v 17 vzajemnih skladov pri Triglavu in preverite koliko lahko privarčujete.

Vlaganje v vzajemni sklad je podobno trgovanju na borzi

Vzajemni skladi so lahko alternativa varčevanju na bankah

Vlaganje v vzajemni sklad je podobno trgovanju na borzi

Vrednostni papirji so v primeru vzajemnih skladov izraz s strani strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami. V tem pogledu se vzajemni skladi oziroma vlaganje v sklade loči od individualnega trgovanja z vrednostnimi papirji. Pri individualnem trgovanju z vrednostnimi papirji posameznik sam odloča kaj bo kupil oziroma kaj bo prodal na borzi. Vendar tudi pri individualnem trgovanju z vrednostnimi papirji na borzi ne gre brez posrednika. Borzni posrednik je oseba, ki investitorju omogoča kupovanje ali prodajo vrednostnih papirjev. Pred tem mora investitor odpreti trgovalni račun.

Z odprtim trgovalnim računom ter ustrezno višino sredstev na njem lahko investitor izvede prvi nakup, v prihodnosti pa se lahko odloči kadarkoli za prodajo. V primerjavi z individualnim trgovanjem na borzi, vzajemni skladi oziroma vlaganje v sklade ali varčevanje v skladih nudijo možnost za večjo razpršenost naložbe ter s tem možnost za zmanjšanje tveganja. Individualno trgovanje z vrednostnimi papirji na borzi ima načeloma prav tako možnost prodaje ali nakupa večjega števila različnih vrednostnih papirjev ter s tem zmanjšanja tveganja.

Vendar individualni nakup v tem primeru lahko pridobi predvsem večje število različnih vrednostnih papirjev, nima pa možnosti za večje količine posameznih vrednostnih papirjev. To dosežejo vzajemni skladi z večjim številom individualnih nakupov oziroma večjim številom lastnikov ali vlagateljev. Dodatno so vzajemni skladi izbrani vrednostni papirji združeni v celoto ter razdeljeni na enote. Vlagatelj ali lastnik ima zato določeno število enot oziroma delež celote. Individualni vlagatelj pa ima točno določeno število posameznih vrednostnih papirjev, ki jih nato poljubno trži na kapitalskem trgu. Kapitalski trg ponuja veliko možnosti za investitorje, zelo zanimiv dostop do njih nudijo izbrani vzajemni skladi.

Kaj je kontroling in zakaj je tako pomemben za podjetje?

Sama beseda kontroling že nakazuje na to, da bo delo zajemalo, ki se skriva pod njo zajemalo neko krmiljenje, vodenje, planiranje, nadziranje in še marsikaj drugega. Iz poslovnega vidika pa je kontroling pomemben zato, ker se z vsemi temi in jasno še več funkcijami, zagotovi, da je katerokoli podjetje kar se da optimalno vodeno.

Poleg tega pa je kakovosten kontroling danes bistvenega pomena, ravno zaradi tega razloga. Saj, če kontroling ni prisoten, oziroma v podjetju še vedno ni vpeljan, je to podjetje veliko bolj mogoče obsojeno na propad. Saj s starinskim vodenjem v današnjem svetu žal ne moremo biti uspešni.

Kontroling v podjetju

Kontroling všteva tudi prihodnost, delovanje trga, trenda

Kaj predstavlja kontroling in katere so njegove ključne funkcije, ki zagotovijo, da je podjetje uspešno.

Predstavljajmo si, da je kontroling tista glavna stvar, ki nadzira vse ostale funkcije, ki jih je za rast podjetja dobro in ne nazadnje ključno izvajati. No, torej kontroling je kot kapitan ladje, ki mora imeti pod nadzorom vse, kar se z ladjo dogaja. Ravno tako pa mora imeti vse podatke o sami ladji, saj le tako zagotovo ve, kam pelje. Najpomembnejše od tega pa je, da ima zadan cilj, kam pravzaprav sploh gre.

Ravno tako je, ko govorimo o kontroliranju, namreč funkcija le-tega je, da nadzoruje in krmili delovanje vsakega dela podjetja. Te funkcije pa so vse od načrtovanja poslovanja, nadzor ter primerjave med dejanskim delovanjem podjetja in med načrtovanim, pa do strateškega odločanja in informiranja o uspehu ali pa neuspehu podjetja. Ravno tako pa ne smemo pozabiti ali zamenjati kontroling s finančnim računovodstvom, čeprav le-ta tudi tega zajema, nikakor ni zgolj le to. Razlog, zakaj pa je kontroling tako pomemben pa je, ker brez njega celotno delovanje podjetja temelji zgolj na preteklih izkazih, ki jih računovodstvo lahko poda. Medtem ko je celotno bistvo kontroliranja, da se stremi k temu, da se v enačbo vštejejo tudi prihodnost, delovanje trga, trenda in tako dalje.

Čisto vsaka izjema od ustaljenega vpliva na obračun plač

Ko ima zaposleni že dogovorjeno plačo, ko se mu izplača dogovorjena plača že najmanj trikrat, potem lahko rečemo, da so vsa pogajanja in morebitne napake odpravljena in potem bi moral obračun plač potekati hitro in kar se le da enostavno.

Do kakšnih izjem pride le v primeru spremembe zakonov na področju plač, ki se kar precej spreminjajo, vendar pa se ta sprememba ponovno vnese v obračun plač vsem zaposlenim in nekega dodatnega dela ni več. Vendar pa sistem nikakor ne deluje tako enostavno, kot zgleda tukaj.

Že samo dopust ali pa bolniška odsotnost obračun plač spremenita

V realnem življenju nič ne poteka tako enostavno, kot je bilo prej opisano, saj ljudje zbolimo, potrebujemo dopust, imamo nadure, zboli otrok ali pa kaj podobnega. In vse to na obračun plač vpliva. Ne samo, da človeka na delovno mesto ni zaradi dopusta, treba je preveriti in voditi tudi evidenco, koliko dni dopusta mu je še ostalo, na obračun plač to vpliva predvsem v smislu neplačila prevoza na delo in malice, prav tako pa zaposlenemu v tem času ne pripadajo tudi nobeni dodatki in podobno.

Vidimo torej, da že malenkostno odstopanje povzroči kar precej sprememb za obračun plač, zato tam, kjer jih pripravljajo ročno z nekimi precej osnovnimi programi, za obračun plač porabijo kar nekje po teden dni za nekaj več zaposlenih.

Vsekakor je to velik strošek za čisto vsako podjetje, lahko pa se zgodi, da potrebuje podjetje ne le enega računovodjo, ki se ukvarja z obračunavanjem plač, temveč lahko tudi več, kar pa strošek izjemno poveča.
Kakšna je najboljša rešitev torej? Zagotovo je najbolj smiselno, da se odločite za res dobro programsko rešitev za obračun plač, ki danes obstaja,  njihovi razvijalci so iz Slovenije, uporabljajo pa jo prilagojeno na tamkajšnjo zakonodajo tudi drugod po svetu, bistveno več o njihovi rešitvi pa si lahko pogledate tukaj:  http://www.spica.si/resitve/registracija-delovnega-casa/obracun-plac.

Vzajemni skladi, potencial kapitala

Vzajemni skladi je dobro naložen investicijski kapital .

Kapital si vsak razlaga po svoje in ga po svoje svobodno oblikuje. Nekaterim kapital pomeni denar, drugim več pomenijo vzajemni skladi, tretjim nepremičnine in podobno. Razlike so velike, kažejo pa na osebnost, finančne izkušnje , znanje s področja financ in na marsikatero lastnost. Finančne izkušnje in znanje s področja financ največkrat pomenijo za ustvarjanje kapitala preko možnosti, kot so vzajemni skladi, obveznice in podobno. Kdor nima posebnih finančnih izkušenj in znanja, se raje odloči za nepremičnine oziroma druge podobne stvarne investicije. Vzajemni skladi, številke na računu takim ljudem ne pomenijo toliko, kolikor jim pomeni imeti nepremičnine oziroma neko drugo podobno obliko investicije. Zanimivo pri tem je, da mnogim celo uspe doseči dobre donose, kljub temu, da je njihovo znanje na področju financ šibko. Imajo pa nepremičnine svojo slabo plat, zaradi katerih so vzajemni skladi, obveznice bistveno boljša odločitev. Nepremičnine prinašajo obveznosti, lahko so finančno obremenjene in imajo druge negativne lastnost. Za stavbe in objekte moramo skrbeti, jih vzdrževati, z njimi so povezane odgovornosti do tujih oseb in podobno. čeprav se nam zdijo stroški za vzdrževanje nizki glede na vrednost nepremičnine, je to vseeno minus pri dobičku. Dobiček je v tem primeru ne le zmanjšan, za to vsoto so lahko pridobljeni vzajemni skladi, obveznice in druge možne naložbe. Možnost največkrat spremeni v odločitev osebnost človeka. Vsaka oseba bodisi pozna naložbene možnosti ali se o njih lahko informira. Pri finančnih ponudbah so na voljo tudi strokovne informacije, pogoste so tudi neodvisne informacije, skratka dobrih in koristnih informacij ne primanjkuje. Vendar je tista povsem zadnja odločitev še vedno odvisna od osebnosti človeka. Čeprav je določena ponudba dobra, lahko k odločitvi pripomore malenkost, ki je v človekovi zavesti prisotna dlje časa, ali pa gre za trenutni dogodek oziroma dogodek iz bližnje preteklosti.

Vzajemni skladi so velikokrat izbrani na tak način.

http://varcevalnica.alta.si/

Delnice, vir informacij

Delnice predstavljajo možno donosno trgovanje .

Trgovanje z vrednostnimi papirji kot so delnice ima bogato zgodovino, aktualno dogajanje ilustrira tečajnica za trgovalni dan. Na njej investitorji pridobijo vse najpomembnejše informacije. Koristne informacije postanejo potem, ko jih analizirajo ter proučijo z več vidikov ter dodatnimi informacijami. Nihanje vrednosti delnice ima točno določen razlog, v osnovi gre za delovanje trga. Na njem imamo vedno povpraševanje in ponudbo. Zaključni tečaj predstavlja ceno, pri kateri se je trgovanje končalo. V času trgovanja pa so bila lahko prisotna tudi nihanja, kar z drugo besedo pomenijo priložnosti za bodisi nakup ali prodajo. Poleg zaključnega tečaja delnice, tečajnica prinaša še druge pomembne informacija. Ena izmed njih je promet. Govori o tem, kako aktivno je bilo trgovanje na določen trgovalni dan. Informacija o prometu ima več koristi. Investitorjem kažejo informacijo o tem, kako živahno je trgovanje na trgovalni dan. Zanj pomeni to priložnost za bodisi nakup ali prodajo. Odvisno od aktualnega tečaja delnice, ki ga kaže tečajnica, lahko investitor prepozna smeri gibanja. Načeloma sta zanj zanimivi obe smeri, katera je v danem trenutku bolj, pa je odvisno od njegovih investicijskih ciljev. Ta lahko predvideva nakup določenega vrednostnega papirja po določenem tečaju. Vsem je jasno, da želi nakup izvesti po čim nižji, prodajo pa po čim višji ceni. V primeru, da aktualni tečaj delnice ni ugoden lahko bodisi čaka na ugodno priložnost ali se odloči za drugo investicijo. Najbolj likvidne možnosti investicije tečajnica prikazuje v posebnem delu oziroma kotaciji. Za investitorja pa so lahko zanimivi tudi drugi vrednostni papirji, odvisno od njihovih značilnosti, lastnih ciljev ter trenutnega dogajanja. Nekateri izmed njih so usmerjeni v trgovanje zgolj z eno vrsto vrednostnega papirja, drugi so zainteresirani za več oziroma vse vrednostne papirje, ki so v določenem trenutku na trgu.

Delnice so lahko za investitorja zanimiv, izzivalen hobi, ki prinaša zelo lepe nagrade.

https://www.alta.si/

Skladi, dobra investicija

Skladi so individualna odločitev .

Pojem dobra investicija je zelo individualen, kar je dejansko tudi edino prav. Vsaka oseba si investicije razlaga po svoje, drugače jih izvede ter ocenjuje. Na trgu imamo nešteto možnosti, del možnosti predstavljajo skladi. V tem se nehote zrcali tudi velik del osebnih značilnosti. Osebi, ki ni tuje varčevanje znajo poskrbeti za varnost. Danes pa veliko teh oseb ugotavlja, da je potrebno izbrati tudi nekoliko bolj donosne investicije na trgu. Mnogim se preko pridobitve številnih informacij in referenc odločijo, da bodo skladi dobra odločitev. Ker zna prihraniti, ne bo imela težav v prihodnosti, ko nastopijo potrebe po plačilu večjih vsot. Imela pa bo tudi donosnost, ki jo omogočajo skladi preko osnovnih kot specifičnih lastnosti. Na eni strani ima privarčevana sredstva , na drugi pa take osebe veliko lažje pridobijo tuj kapital preko izposoje, kreditiranja in drugih oblik. Za tiste, ki imajo viške kapitala so takšne osebe najbolj primerne. Nasprotje oseb, ki prisegajo na varčevanje so bolj ambiciozni Tem so skladi varni del naložbe. Želijo, da imajo njihova sredstva boljši donos, pripravljeni so več tvegati ter narediti več za dosego zastavljenega višjega cilja. Za vse predstavnike te skupine je predvsem pomembno zavedanje, da tveganje na finančnem področju ni loterija, kjer nam je vseeno za majhne zneske in imamo vse skupaj za zabavo. Tveganje v tem primeru pomeni možnost izgube prihrankov. Zato so skladi varni del portfelja, ob drugih bolj tveganih. Če znaša izguba v višini mesečnega dohodka, to pomeni, da smo mesec dni delali zaman. Varčevanje z majhnimi donosi so v tem primeru bistveno boljša odločitev, kot razne bolj tvegane alternative. Dober kompromis pa so skladi , saj so hkrati bolj donosni kot najbolj priljubljene naložbe na trgu in bolj varne kot tvegane alternative.

Skladi so dobra odločitev med na eni strani ponujenim tveganjem in ponujenim donosom na drugi.

http://varcevalnica.alta.si/

Prodaja podjetja ima razloge in vzroke

Prodaja podjetja je aktivnost, ki jo spremljajo poslovni razlogi in vzroki.

Dogajanje na trgu je vedno dinamično, na to kaže tudi prodaja podjetja. Poslovanje podjetja je v veliki meri odvisno od trga in njegovih lastnosti. Te pa se spreminjajo iz dneva v dan. Udeleženci na trgu so tako ponudba kot povpraševanje ter država, ki na območju pod njeno pristojnostjo ureja, nadzira dogajanje. Bistvo dogajanja določa ponudba in povpraševanje, pravila igre oziroma pravila poslovanja, pa določa država. Razloge, zakaj se izvaja prodaja podjetja velikokrat najdemo prav na tržišču. Podjetje se največkrat nahaja med ponudbo oziroma ponudniki. Na določenem tržišču ima sebi lasten tržen delež, ki je v primerjavi z konkurenco bodisi višji ali nižji, v celoti pa je lahko prevladujoč, minimalen, padajoč, naraščajoč ali ima številne druge možne lastnosti. Glede na stanje na trgu je lahko prodaja podjetja za lastnika ali lastnike možnost za določene poslovne poteze. Velik, večji, prevladujoči ali podoben delež na trgu načeloma ni razlog za prodajo, vendar obstajajo tudi izjeme. Tako je lahko prodaja podjetja povezana z opustitvijo programa, ker ima večje interese v drugih aktivnostih. Te pa na drugi strani potrebujejo velika ali večja sredstva za izpolnitev poslovnih ciljev. Lahko bi rekli, da je prodaja podjetja v tem primeru žrtvovanje za višje oziroma druge podjetniške interese. Poleg pridobivanja sredstev lahko prodaja za podjetje pomeni zmanjševanje obveznosti, ki bremeni ostale aktivnosti podjetnika. Poslovanje namreč ni povezano zgolj z avtomatskim in takojšnjim dobičkom, ampak je ta rezultat določenih aktivnosti ter tudi določenih z njimi povezanimi stroški. Z zmanjšanjem stroškov se lahko podjetje razbremenit in daje prednost drugim programom oziroma svojim drugim aktivnostim. Stroški povezani z poslovno aktivnostjo so tudi zelo različni, za dobro podjetniško klimo je predvsem pomembno, da so čim manjši ter, da jih je možno čim prej spremeniti v dobiček.

Prodaja podjetja ima številne različne možnosti na trgu.

Borza in trgovalni račun

Borza je trg, kjer je mogoča prodaja ali nakup delnic ter drugih vrednostnih papirjev.

V širši javnosti je borza prepoznana kot institucija, kjer je možno trgovati z vrednostnimi papirji. Izkušnja z njo je bila v širši javnosti velika predvsem ob uvedbi lastniških certifikatov. Danes ima borza velike možnosti za razširitev poslovanja na številne naložbenike, ki se zavedajo pomena dobrega investiranja in plemenitenja osebnega premoženja ter prihrankov v sodobnem času. Dobro investiranje je predvsem tisto, ki omogoča pozitivno spremembo vrednosti premoženja v vrednostnih papirjih. Vrednostni papirji so v širši javnosti znani predvsem kot delnice, obstajajo pa še obveznice, certifikati, nakupni boni, investicijski kuponi in drugi vrednostni papirji. Ljubljanska borza in trgovanje na njej je zanimivo za investitorje predvsem zaradi možnosti zelo različnih naložb in z njimi povezanimi izpolnitvami naložbenih ciljev. Tako lahko naložbenik uresniči cilj ohranjanja vrednosti naložbe ter majhnega tveganja, lahko pa izbere večje tveganje in temu primerno računa z večjim dobičkom. Trgovanje je mogoče preko borzah posrednikov oziroma z odprtjem trgovalnega računa. Na trgovalnem računu so shranjeni pridobljeni vrednostni papirji, z njim mu je tudi omogočeno poslovanje oziroma nakup novih vrednostnih papirjev v njegovem portfelju ali obratno prodajo vrednostnih papirjev iz njegovega portfelja. Z njim je borza poenostavljeno povedano na dosegu roke. Trgovanje preko trgovalnega računa izvede preko borznega posrednika. Z njim imetnik trgovalnega računa komunicira neposredno ali posredno. Izbira načina komuniciranja je velikokrat stvar utečenih poslovnih navad ali pa ima praktični značaj. Neposredno pomeni, da je borza oziroma ustrezna aktivnost na njej, izvedena preko osebnega pogovora z borznim posrednikom. Posredno pa preko raznih komunikacijskih sredstev. Vsak od načinov ima določene prednosti. Posredni zaradi številnim možnosti dodatnih informacij kot tudi procesiranja informacij. Neposredni pa je bolj osebni in ponuja številne dodatne možnosti, ki jih posredni bodisi nima ali pa so v omejenem obsegu.

Borza je dobra možnost investiranja osebnih prihrankov.

Vzajemni skladi, klasična ali sodobna investicija

Vzajemni skladi so lahko sodobna investicija , imajo pa lahko tudi veliko skupnega s klasičnimi.

Odločitev za klasično ali sodobno investicijo je pogojena s številnimi dejavniki, lastnostmi in značilnostmi. Vsak človek se odloča svobodno, osnovo za odločanje pa predstavljajo njegovo znanje in vedenje, njegove izkušnje ter aktualne informacije. Znanje in vedenje je človekova osebna lastnost, zato bo za opcije vzajemni skladi imel lahko drugačno mnenje kot druga oseba. Znanje je pri naložbah pomembno, saj za področje financ izobražena oseba ve veliko več, kot oseba, ki ni izšolana na tem področju. Vendar to še ne pomeni nujno tudi odločitev za najboljše možnosti, katere je finančni strokovnjak sposoben oceniti. Vpliv na to ima vedenje, ki je od primera do primera različno. Oseba je lahko izobražena na področju financ, ima izkušnje, profesionalno se ukvarja s financami, vendar se pri odločitvah za naložbe odloča varnosti v prid. Ter so temu primerno izbira predvsem vzajemni skladi, ki nudijo varnost naložbe. Izkušnje pri tem igrajo veliko vlogo, odločitve velikokrat temeljijo na njih. Komur vzajemni skladi niso tujka oziroma so bili ali so še del njegovega portfelja, zna v zvezi z njimi sprejeti vedno dobro odločitev. Finančni strokovnjaki so dnevno soočeni z dogajanji na trgu. Vedo neprimerno več kot naložbenik, ki se ukvarja zgolj z izbranimi vzajemni skladi, v svojih profesionalnih aktivnostih pa je seznanjen s povsem drugim področjem. Aktualne informacije so pomemben dejavnik pri naložbah, predstavljajo pa zelo različne možnosti za nadaljnje aktivnosti. Vplivajo pa zelo različno, saj so vzajemni skladi ustvarjeni na različnih temeljih. Tako lahko določen aktualen dogodek prinaša bodisi večji bodisi manjši vpliv. Odvisno od tega, na kakšnih temeljih je sklad ustvarjen. Pri aktualnih informacijah je potrebno tudi zavedanje dolgoročnosti oziroma značilnosti dolgoročnih naložb. Aktualni dogodki na daljši rok nimajo velikega vpliva.

Vzajemni skladi so odločitev sprejeta na osebnem znanju in izkušnjah ali ob pomoči strokovnjaka.

http://varcevalnica.alta.si/novica/z-vzajemnimi-skladi-do-stanovanja